قریشي: هند ډېره هڅه وکړه چې د طالبانو او امریکا د سولې تړون ونه شي


Source link

Leave a Reply