داستان یکی از ۴۸ نامزد زن در انتخابات پارلمانی تاجیکستان


پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حضور ۴۸ زن در انتخابات پارلمان تاجیکستان

از ۲۴۰ داوطلب نمایندگی پارلمان تاجیکستان، ۴۸ نفرشان زن هستند. بیشتر داوطلبان زن را حزب حاکم خلق دموکرات نامزد انتخابات پارلمانی کرده است.

در سالهای اخیر برای بالا بردن نقش و جایگاه زنان تاجیک، دولت برنامه‌های زیادی را روی دست گرفته. با وجود این، نابرابری جنسیتی در جامعه سنتی این کشور همچنان محسوس است.

ببی اسیه ایوبی، از جمله ۴۱ زنی هست که حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان نامزد انتخابات پارلمانی اول مارس کرده است. او تجربه فعالیت در مجلسهای محلی را دارد و بیش از بیست سال می‌شود که در نهادهای دولتی مشغول کار است.

او در شش سال اخیر همچنین نایب-رئیس اداره خدمت دولتی ریاست جمهوری تاجیکستان بوده، نهادی که به تربیت و بازآموزی کارمندان جوان مشغول است.

از ببی آسیه ایوبی پرسیدم که چرا حزب خلق دموکرات، نسبت به احزاب دیگر بیشترین تعداد زنان را نامزد انتخابات پارلمانی کرده است؟ خانم ایوبی گفت:

“هر قدر تعداد بانوان در پارلمان بیشتر باشد، همان قدر ما می‌توانیم زمینه رسیدگی به مشکلات بانوان را فراهم آوریم. بانوانی که در این یا آن عرصه تجربه کافی دارند، بی‌شبهه برای بالا بردن سطح و صفت قانونهای تهیه شونده، بخصوص آن سندهای معیاری که مسئله تأمین برابرحقوق مردان و زنان را در تاجیکستان تنظیم می‌کند، تأثیر مثبت خواهند داشت .”

نیمی از جمعیت ۹ میلیون نفری تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. آنها در نظام انتخاباتی نقش کلیدی دارند، زیرا انتخاب کننده اصلی به شمار می‌روند.

صدها هزار مرد تاجیک به مهاجرت رفته‌اند و بار سنگین روزگار به دوش زنهاست.

نامزدها و حزبها، رسیدگی به مشکلات زنان را در محور برنامه‌های انتخاباتیشان قرار داده‌اند و با وعده‌های گوناگون زنان را به رأی دادن و به طرفداری خودشان تشویق می‌کنند.

ببی آسیه ایوبی ، نامزد انتخابات پارلمانی در این باره گفت: “تأسیس جایهای کاری، رشد برنامه‌های کارآموزی بانوان، بخصوص در دهات یکی از مسئله‌های مهمی است که در چند مرحلة می‌خواهیم تدبیرهای مؤثر را در مورد آنها عملی کنیم. در صورت وکیل (نماینده) شدنم،باید به مسئله‌ حفظ حقوق بانوان، کمک به وضعیت مادران تنها، کودکان یتیم و بی‌پرستار توجه ضروری کنم.”

بالا بردن جایگاه زنان و کاهش نابرابری جنسیتی، از بخشهای مهم برنامه انتخاباتی حزب خلق دموکرات است. جلب دختران ازمناطق روستایی به دانشگاهها، رشد کارآفرینی در میان زنان و دختران و تقویت حضور آنها در مدیریت کشور، بخشی از برنامه‌های دولت در سالهای آخر بوده است. اما مخالفان دولت این برنامه‌ها را چندان مؤثر نمی‌دانند.

از تعداد کلی هیئت رهبری نهادهای دولتی، حالا ۱۸ درصدشان زنان هستند. ببی اسیه ایوبی یکی از آنهاست و او اعتماد مردم را شرط اصلی پیروزی در انتخابات می‌داند.

خانم ایوبی میگوید: “نمایندة مردم بودن برابر مردم بودن است. به دل مردم راه یافتن است. شفّاف زندگی کردن است. درد مردم را احساس کرده توانستن است. هر شخصی که می‌خواهد رأی مردم را که مقدّس است. به دست آورد، باید ذرّه-ذرّه باوری مردم را جمع آورد.”

علاوه بر حزب خلق دموکرات تاجیکستان، شش حزب دیگر سیاسی هم در انتخابات پارلمانی شرکت دارند و آنها در مجموع ۷ زن را نامزد این انتخابات کرده‌اند.Source link

Leave a Reply