خوستي ولسونه د زرغون خوست کمپاین کې سږکال د بادامو ۲۰۰ باغونه کېنوي


Source link

Leave a Reply