کور / خبرونه / ږلۍ په بلوچستان کې د مېوو باغونه زيانمن کړي دي

ږلۍ په بلوچستان کې د مېوو باغونه زيانمن کړي دي