کور / ليکنې / اقتصاد او اداره

اقتصاد او اداره

ونه موندل شول

هغه څه چې تاسو يې لټوئ ونه موندل شول، لټون لپاره نور توري خوښ کړئ